سامانه اعتباربخشی و ارزشیابی انجمن های علمی گروه پزشکی

دبیرخانه کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

اعتبار بخشی سال 1398

ورود به سامانه

اعتبار بخشی سال 1399

ورود به سامانه

اعتبار بخشی سال 1400

ورود به سامانه