سامانه اعتباربخشی و ارزشیابی انجمن های علمی گروه پزشکی

دبیرخانه کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

اعتبار بخشی سال 1398

(برگزار شده است)

اعتبار بخشی سال 1399

(برگزار شده است)

اعتبار بخشی سال 1400 و 1401

ورود به سامانه